entklinik-1Bestil Tid

entklinik-2Praktisk info

entklinik-3Find vej

entklinik-4Aflys Tid

ADRESSE

ØRE-NÆSE-HALSKLINIK
ALGADE 59
4760 VORDINGBORG
TLF.: 55 37 47 91
FAX : 55 37 47 90

KONSULTATIONSTIDER

MANDAG:  10.00 - 17.00 
TIRSDAG: 08.30 - 15.30
ONSDAG: 08.30 - 15.30 
TORSDAG:  08.30 - 15.30 
FREDAG: 08.30 - 14.00 


TELEFONTIDER

MANDAG:  09.00 - 12.00 
TIRSDAG: 09.00 - 12.00
ONSDAG: 09.00 - 12.00 
TORSDAG:  09.00 - 12.00 
FREDAG: 09.00 - 12.00 

______________________

Det er muligt at bestille tid både
telefonisk og via hjemmesiden,
dog akut tidsbestilling sker altid
efter telefonisk aftale.


PERSONDATALOVEN
_____________________________En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter Databeskyttelsesforordningen) med virkning fra den 25. maj 2018. Privatlivspolitik for patienter fremgå af speciallægepraksissens´ hjemmeside.

_____________________________

Privatlivspolitik for patienter
_____________________________


Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Vordingborg Øre-Næse-Halsklinik en række personoplysninger om dig.I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Vordingborg Øre-Næse-Halsklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Vordingborg Øre-Næse-Halsklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

•  Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

•  Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Jeg/Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•  Min/vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
•  Udarbejdelse af lægeerklæringer
•  Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
•  Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
•  Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
•  Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
•  Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
•  Afregningsformål
•  Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
   o  Dokumentationspligt
   o  Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
   o  Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
   o  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   o  Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   o  Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   o  Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
   o  Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse,henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

•  Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
•  Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed,Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
•  Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
•  Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
•  Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
•  Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
•  Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
•  Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
•  Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
•  I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

•  Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
•  Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
•  Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
•  Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
•  Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
•  Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
•  Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
•  Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
•  Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
•  Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
•  Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse
af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min/vores databehandlere, som opbevarer
dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine/vores databehandlere er p.t.

•  Klinikkens databehandlere
•  Systemhuse EG Clinea
•  IT-leverandør TDC
•  Ekstern cloud-leverandører Max Manus

Opbevaringsperiode

Jeg/vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg/vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Tlf.:. 55374791

Adresseoplysninger på klinikken

Vordingborg Øre-Næse-Halsklinik
Algade 59,2 TV
4760 Vordingborg